Blogger Widgets
 • Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 14 Μαρ 2011

  ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ


  Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας 

  Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 - 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. (αρ. 142 Ν.3655/08)

  Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό
  Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω.
  Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφο¬ρά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
  Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των παραπάνω αδειών.
  Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
  Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας.
  Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
  Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  α. Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση,
  β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. ή (ΦΕΚ 1888/Β'/4-9-09 - απόφαση ΥΠΑΚΠ) από τον συσταθέντα σε αυτό με βάση τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 2 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/Α'/3-4-08), ειδικό λογαριασμό ξενοδοχοϋπαλλήλων.
  Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.
  Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται από τηναπόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με πίστωσηλογαριασμού που τηρείται από τη δικαιούχο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
  Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής στην εργαζόμενη είναι η τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

  Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  α. βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχεία ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο αδείας.
  β. αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
  γ. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε µεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθµός µητρώου της ασφαλισµένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθµός φορολογικού µητρώου,
  δ. αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

  Για την νοµιµότητα της παροχής, η αρµόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

  Η παροχή διακόπτεται λόγω :

  α. πρόσληψης και απασχόλησής της δικαιούχου σε νέο εργοδότη,
  β. αίτησης διακοπής της δικαιούχου.

  Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 33891/606/7-5-2008 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος άδειας με βάση το ποσό της μηνιαίας επιδότησης προς την εργαζόμενη.
  Σε σχέση με την κανονική άδεια της εργαζόμενης η ίδια απόφαση ορίζει ότι η ειδική άδεια μητρότητας χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής άδειας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.
  Συνεπώς η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αποδοχών αδείας προς την εργαζόμενη ισχύει και δεν μεταβάλλεται λόγω της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας καθώς από τα ανωτέρω διασφαλίζεται το δικαίωμα της εργαζόμενης σε ετήσια κανονική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Οσον αφορά στο επίδομα άδειας ο εργοδότης καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει από την καταβαλλόμενη από τον ΟΑΕΔ αναλογία επιδόματος άδειας, ενώ η καταβολή τόσο των αποδοχών όσο και του επιδόματος άδειας γίνεται παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος της εργαζόμενης σε ετήσια κανονική άδεια.
  Η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή δώρων εορτών, περιορίζεται στο διάστημα προ και μετά του εξαμήνου της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/81 ΦΕΚ 742 Β'.

  Υπολογισμός ισόχρονης άδειας αντί μειωμένου ωραρίου μητέρας

  214 σχόλια :

  1 – 200 από 214   Νεότερο›   Νεότερο»
  Ανώνυμος είπε...

  thanks

  Ανώνυμος είπε...

  εγω ξεκινω τωρα εργασια στο ικα. το μωρο μου ειναι 9μηνων. διαιουμαι αδεια μητροτητας μεχρι να χρονισει;

  manamar είπε...

  Αν εννοείς την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας ΟΑΕΔ,νομίζω ότι δεν την δικαιούσαι αφού αυτή έπρεπε να ληφθεί μετά την άδεια τοκετού εφόσον εργαζόσουν τότε. (πάρε γνώμη και από τον ΟΑΕΔ)
  Τώρα δικαιούσαι όμως μειωμένο ωράριο, κάθε μέρα 1 ωρα, μέχρι να γίνει το παιδί 32 μηνών.

  Ανώνυμος είπε...

  ευχαριστω για την απαντηση. θα το ψαξω..

  Ανώνυμος είπε...

  ΓΕΝΝΗΣΑ ΠΡΟΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ Ο ΝΟΜΟΣ. ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ[ΗΤΑΝ ΑΠΟ 12 ΣΕ 18ΜΗΝΕΣ]

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα,
  είμαι έγκυος και η άδεια τοκετού-λοχείας ξεκινάει πριν ξεκινήσει η πρόσληψή μου στο ξενοδοχείο όπου εργάζομαι. Εφόσον η πρόσληψη ξεκινήσει κανονικά την αναμενόμενη ημερομηνία κι ενώ βρίσκομαι σε άδεια λοχείας, επιτρέπεται με τη λήξη της άδειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να πάρω το 6μηνο του ΟΑΕΔ (εως ότου λήξει η σύμβασή μου);

  man amar είπε...

  Δεν θα αλλάξει κάτι στο θέμα προστασίας από απόλυση. Παραμένουν οι 18 μήνες από τη γέννα.

  man amar είπε...

  Ναι μπορείς.

  Ανώνυμος είπε...

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Ανώνυμος είπε...

  Ειχα την ιδια περιπτωση που απαντηθηκε και θα ηθελα να ρωτησω το εξης.Χωρις να το θελω εγω μπορουν να μου μειωσουν το μισθο μου [18 μηνες λογου νομου γεννας] και αν ναι πρεπει μετα το 18μηνο και τι αποζημιωσει καταβαλεται

  manamar είπε...

  Ο μισθός καθορίζεται είτε με ΣΣΕ εργασίας είτε με ατομική σύμβαση εργασίας. Αν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει κάποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), ο μισθός θα είναι σύμφωνα με αυτή. Αν καθορίζεται με ατομική σύμβαση τότε δεν μπορεί μονομερώς να την αλλάξει. Τώρα βέβαια με το μνημόνιο 2, ήρθαν τα πάνω κάτω στα μισθολογικά και θα περιμένουμε λίγο να δούμε τις διευκρινήσεις επ' αυτών. Η αποζημίωση απόλυσης (μετά το 18/μηνο) εξαρτάται από την ειδικότητα και τα χρόνια υπηρεσίας. Δες σχετική ανάρηση εδω: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

  Ανώνυμος είπε...

  αν κατάλαβα καλά όσες μητέρες βρίσκονται στο εξάμηνο πρόγραμμα προστασίας μητρότητας δικαιούνται να πάρουν από τον οαεδ κ δώρο πάσχα-χριστουγέννων? κατερίνα

  man amar είπε...

  Ναι για το χρόνο που συμπίπτει με το διάστημα υπολογισμού των δώρων.

  Ανώνυμος είπε...

  γεια σας ,
  εδω και εδω και χρονια δουλευω σαν καθηγητρια αγγλικων σε φροντιστηρια.φετος ειναι η μονη χρονια που δεν δολευω(λογω κρισης).ειμαι εγκυος και γενναω 14/8/12. ειχα ελλειψη καποια ενσημα για να συμπληρωθουν τα 200 που ζηταει το ικα και βρηκα καποιο φροντιστηριο να μου κανει εξυπηρετηση.αρα θα με προσλαβει για δυο τρεις μηνεσ τωρα (πληρωνοντας εγω φυσικα τα ενσημα)αυτο που θα ηθελα να ρωτησω ειναι.ο λογιστης του επιμενει οτι θα μοθ κανει την προσληψη (συμβαση οριμενου)και και θα με απολυσει αρχεσ ιουνιου.απολυοντας με ομως θα δικαιουμαι το 6μηνο επιδομα απο τον οαεδ??

  Ανώνυμος είπε...

  geia sas telionei i adeia mitrotitas ego omos den tha mporeso na vgo stin douleia giati metakomisa thessaloniki gia na min xaso ta ensima kai na mporeso na vgo tameio ti prepei na kano?

  man amar είπε...

  Εαν αποχωρήσεις οικοθελώς δεν μπορείς να μπεις στο ταμείο ανεργίας http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html και η ασφάλιση σου θα διακοπεί απο τον εργοδότη σου. Ταμείο διεκδικεις μόνο σε περίπτωση απόλυσης (και από επόμενο εργοδότη) αν πληροίς τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παραπάνω link.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα μιας και στις 3/4/2012 βγαίνω σε άδεια κυοφορίας.
  1) Σε ποιο ποσό έχει διαμορφωθεί καθαρά το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ τώρα με τα νέα μέτρα και
  2) Διάβασα σε ένα δημοσίευμα ότι η άδεια μητρότητας θα παρέχεται για 4 μήνες ανευ αποδοχών, τι ίσχυε μέχρι τώρα και αν όντως ισχυσει το δημοσίευμα.
  Ευχαριστώ πολύ

  man amar είπε...

  Αν εννοείς την ειδική παροχή μητρότητας (6/μηνο ΟΑΕΔ) αυτό συμπαρασύρεται από τις μειώσεις κατα 22% του μνημονίου 2. Σημερα διαμορφώνεται στα 586 μικτά το μήνα. Αυτά ισχύουν σήμερα. Αυριο κανείς δεν ξέρει, με όλα αυτά που συμβαίνουν.....

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα σας,

  το 6μηνο ισχύει και για άμεση ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ ;

  man amar είπε...

  Ο N. 3655/2008 και η ΥΑ 33981/606/7-5-08 καθορίζουν ως δικαιούχο της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας την εργαζόμενη που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα. Ρώτα και τον ΟΑΕΔ μήπως κάτι έχει αλλάξει.

  Ανώνυμος είπε...

  1)To ποσό που δίνει ο οαεδ για το εξάμηνο ποιο είναι?? 586 είναι μικτά. Το καθαρό ποσό ποιο είναι?

  2) Μειωμένο ωράριο εργασίας είναι 1 ώρα για 36 μήνες. Μπορώ να λείπω 2 ώρες μέχρι να γίνει ενός έτους το μωρό σωστά?

  man amar είπε...

  Το ποσοστό κρατήσεων εισφορών του εργαζόμενου είναι περίπου 16%
  Το μειωμένο ωράριο είναι 30 μήνες για 1 ώρα και μετράει από την επιστροφη από την αδεια λοχείας.
  Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες, ή ακόμη και συμψηφισμός του μειωμένου ωραρίου σε ισόχρονη άδεια 3,5 μηνών.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλή σας ημέρα. Διαβάζοντας το κείμενο, καταλαβαίνω ότι την υποχρέωση μισθοδοσίας της εγκύου την αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ για την περίοδο της εξάμηνης άδειας και όχι ο εργοδότης. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι ο ΟΑΕΔ, βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, υποχρεούνται να καταβάλλει επίδομα ως ποσοστό του συνολικού μηνιαίου μισθού που κανονικά λαμβάνει η έγκυος και όχι το μισθό που αυτή δικαιούται.
  1. Αντιλαμβάνομαι σωστά ότι ισχύει κάτι τέτοιο;
  2. Σε περίπτωση μεγαλοστελεχών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με μισθούς μεγαλύτερους των €2.000 μηνιαίως, μπορειτε να διευκρινίσετε τί ακριβώς ισχύει ως προς το μηνιαίο μισθό, τα Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας; Επιβάλλεται κάποιο πλαφόν και αν ναι, υπάρχει κάποιος αναλυτικός πίνακας;
  3. Τα ως άνω αναφερθέντα αφορούν αποκλειστικά σε εργαζόμενες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ισχύει και για άλλα ασφαλιστικά ταμεία;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Γιάννης Μελάς

  man amar είπε...

  Σωστά έχεις καταλάβει για τα πρώτα
  - Η ειδική αυτή άδεια αφορά τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  - Για το (2) αν ρωτάς για την ύπαρξη πλαφόν επιβαλλόμενο από τον εργοδότη, ναι έχει δικαίωμα ο εργοδότης το Δώρο Χριστουγέννων να το περιορίσει μέχρι το 100πλάσιο και το Δώρο Πάσχα μέχρι το 50πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι, η επιχείρηση, κατά πάγια τακτική, εφαρμόζει αυτή τη διάταξη που θέτει πλαφόν ως προς το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα για τους υψηλόμισθους υπαλλήλους της.

  Ανώνυμος είπε...

  Για την περίπτωση 2, ενδιαφέρομαι να μάθω τί ακριβώς ισχύει για μια έγκυο η οποία θεωρείται υψηλόμισθη, αναφορικά με την παροχή που καλείται να παράσχει ο ΟΑΕΔ. Δηλαδή ο ΟΑΕΔ της πληρώνει κανονικά το μισθό που της πλήρωνε ο εργοδότης + δώρα + επιδόματα, ή απλά δίνει μισθό στον οποίο επιβάλλεται κάποιο πλαφόν; Για παράδειγμα, εάν μια έγκυος λαμβάνει μικτές αποδοχές €6.000 το μήνα, τί ποσό θα της παράσχει ο ΟΑΕΔ στην άδεια μητρότητας; Αναφορικά με τα δώρα, επιβάλλεται και σε αυτά κάποιο πλαφόν;

  man amar είπε...

  Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στην εργαζόμενη (ανεξάρτητα από το μισθό που έπαιρνε) μηνιαίο ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.
  Στην ίδια βάση υπολογίζονται επιδόματα, δώρα. Σήμερα ο κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ είναι 586 ευρω

  Ανώνυμος είπε...

  EIMAI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΗ Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ.ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΜΕΝΑ;

  man amar είπε...

  Το πρόσημα στα κέρδη (θετικό ή αρνητικό) δεν έχει τόση σημασία για την δικαιολόγηση της επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, αλλά κυρίως η γενικότερη πορεία της οικονομικής κατάστασης. Πάντως η νομοθεσία αναφέρει ότι για οποιαδήποτε διένεξη στο θέμα αυτό, αρμόδια να κρίνουν είναι μόνο τα δικαστήρια.

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΗ Η ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 8ΩΡΟ.ΘΕΛΩ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ.Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ.ΓΙΝΕΤΕ;ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ;

  Ανώνυμος είπε...

  μια εργαζομενη για να παρει το 6μηνο μητροτητας πρεπει να παρει οση κανονικη αδεια τις εχει απομεινει.ο εργοδοτης πληρωνει τιποτα για αυτες τις μερες που δεν τις ειχε παρει η εργαζομενη πριν βγει σε αδεια τοκετου;

  man amar είπε...

  Δεν ξέρω αν το ψάξει ο ΟΑΕΔ, κατα την αίτησή σου για το ταμείο ανεργίας.

  man amar είπε...

  Τα μπέρδεψες λιγο. Αλλο η 6/μηνη άδεια άλλο η αδεια τοκετού και η κανονική άδεια η οποία δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί πριν την 6/μηνη εκτός κι αν υπάρξει αλλαγή χρόνου στο τέλος της 6/μηνης άδειας οποτε πρέπει να ληφθεί πριν. Πάντως αν ρωτάς για την υποχρέωση του εργοδότη στο διαστημα της κανονικης άδειας αυτός πρέπει να σε πληρώνει κανονικά σαν να εργαζόσουν.

  Ανώνυμος είπε...

  Ήμουνα στο 6μηνο του ΟΑΕΔ μέχρι και τις 5/4/12. Πήρα δώρο Πάσχα του ΟΑΕΔ 134 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σωστό το ποσό αυτό?

  man amar είπε...

  Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον θα υπολογίστηκε με το μειωμένο λογω μνημονίου 2 μισθό. Από τον εργοδότη σου θα πάρεις ακόμη την αναλογία απο 6/4 μέχρι 31/4/2012.

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας αλλά και έτσι να είναι, εφόσον το επίδομα προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ είναι πλέον 514 καθαρά, δεν θα έπρεπε το δώρο να είναι τα μισά? Και άλλες κοπέλες που δικαιούνται ολόκληρο τον Απρίλιο πήραν γύρω στα 172 και όχι 255..

  Ανώνυμος είπε...

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑΡΩΤΗΣΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ ΕΝΣΗΜΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΙΚΑ) & ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 6ΜΗΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΠΗΡΑ ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 30 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΧΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1 ΩΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ, Ή ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ 2 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΥΝ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΩΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ?

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα εργάζομαι σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο , έχω πτυχίο νηπιαγωγού σε θέση δασκάλας . Κάθε χρόνο ανανεώνεαι η σύμβασή μου 1/9 με 31/8 . Εχω ΠΗΤ 10/8 . Ο ΟΑΕΔ υποστηρίζει ότι δε διακαιούμαι το 6μηνο μητρότητας , ισχύει ?

  man amar είπε...

  Αποδοχές και εισφορές πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ.

  man amar είπε...

  Το 30/μηνο μετράει από τη λήξη της άδειας λοχείας. Μετά το 6/μηνο του ΟΕΑΔ απομένουν 24 μήνες για 1 ώρα ή σε συμφωνία με τον εργοδότη 12 μήνες για 2 ώρες.

  man amar είπε...

  Η ειδική άδεια μητρότητας ισχύει για όσο χρόνο υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη νομοθεσία.

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα ειμαι ιδιωτικος υπαλληλος και η απολυση μου θα σταματησει οταν ξεκινησει η αδεια κυοφοριας δικαιουμε τπτ απο τον οαεδ???????????

  man amar είπε...

  Τι εννοείς "η απόλυσή μου θα σταματήσει";

  Ανώνυμος είπε...

  γεια σας ημουν ιδιωτικη υπαλληλος και γεννησα το γεναρη του 2009 εκανα χρηση ολων των νομιμων αδειων(λοχειας, 6μηνο οαεδ και καλοκαιρινης αδειας)εκτοτε και μεχρι το νοεμβρη του 2011 οπου αποληθηκα ο εργοδοτης με ειχε ανευ αποδοχων(υπογεγραμμενες υπευθυνες δηλωσεις).πηρα την νομιμη αποζημιωση και τα δωρα μου κανονικα αλλα οταν ζητησα να πληρωθω και το μειωμενο ωραριο μου ειπε οτι δεν το δικαιουμαι και οτι θα μου το πληρωσει μονο αν του βρω το νομο εγγραφος θα μου το πληρωσει.μπορειτε να με βοηθησετε γιατι με τη επιθεωρηση εργασιας δεν βγαζω ακρη
  ευχαριστω εκ των προτερων

  man amar είπε...

  Θα τα βρεις εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_9411.html

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ Ι.Υ. ΣΕ ΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ 4ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ.ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5/12 ΣΤΑΜΑΤΩ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΙΣ 10/9/12.ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΙ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΦΕΤΟΣ ΠΟΥ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΜΟΥ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΤΟΥ 2012 Ή ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥ?ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  man amar είπε...

  Οχι δεν υπάρχει καμμια περίπτωση να τα χάσεις. θα τα πάρεις οταν γυρίσεις μέχρι και το τέλος του χρόνου.

  saram είπε...
  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
  saram είπε...

  Καλησπερα-Ειμαι γραμματεας σε ιδ. επιχειρηση με [ληρης απασχοληση..Σε λιγο ληγει η 6μηνη αδεια του ΟΑΕΔ και θελω να παρω την ισοχρονη αδεια του μειωμενου ωραριου διοτι θηλαζω. Ομως ο εργοδοτης μου δε θελει, κ επιμενει στο να μου δωσει το μειωμενο ωραριο,επισης εμαθα θα με απολυσει οταν ληξει το 18μηνο, κ ως τοτε θα με βαλει σε αλλη βοηθητικη θεση,βοηθος αυτης που πηρε τη θεση μου....κατι σα τιμωρια δηλαδη.αν κ δε με πειραζει τοσο, οσο του οτι θελω την ισοχρονη πασει θυσια!..τι μπορω να κανω?(ποσοι μηνες ειναι η ισοχρονη που δικαιουμαι?)

  man amar είπε...

  Η ισόχρονη άδεια είναι περίπου 3,5 μήνες αλλά δίδεται μόνο αν συμφωνήσει ο εργοδότης
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_9411.html
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html

  saram είπε...

  Στην περιπτωση αυτη που δηλαδη διαφωνουμε μπορει να με απολυσει?

  man amar είπε...

  Θα πρέπει να τηρήσεις το βασικό πρόγραμμα μειωμένου ωραρίου. Αν απουσιάσεις αδικαιολογητα μπορεί ακόμη και οικιοθελή αποχώρηση να σου κάνει.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα σας,λήγει η άδεια λοχείας μου και πρέπει να επιστρέψω στην εργασία μου στις 11/6.Επικοινώνησα με τον εργοδότη μου ώστε να μου επιτρέψει να πάρω μέρος της 6μηνης άδειας του οαεδ,η απάντηση ήταν ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την άδεια φτάνει να υπογράψω έγγραφο ότι θα τη χρησιμοποιήσω ολόκληρη και όχι μέρος αυτής,είναι νόμιμο κάτι τέτοιο;Μπορεί να με υποχρεώσει να την πάρω ολόκληρη και όχι μέρος αυτής όπως θα ήθελα;Τέλος θα ήθελα να μου πείτε πόσο είναι αυτή τη στιγμή το καθαρό ποσό που εισπράτουμε από τον οαεδ.

  man amar είπε...

  Εχεις δικαίωμα να κάνεις χρήση ολόκληρης ή μέρος της αδειας και ο εργοδότης δεν μπορεί να σου το αρνηθεί. Το ποσό που πληρώνει κάθε μήνα ο ΟΑΕΔ είναι ίσο με τον κατώτερο μισθό που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ. Σήμερα το ποσό είναι 586 ευρώ μικτά (περιπου 495 καθαρά)

  Ανώνυμος είπε...

  oxi

  Ανώνυμος είπε...

  γεια σας!ηθελα να ρωτησω κατι.13 αυγουστου τελειωνει το 6μηνο δικαιουμαι κ αδεια του 2012?αν ναι ποσες μερες?(ειμαι στιν ιδια δουλεια 6 χρονια θα κλεισω το σεπτεμβριο)

  man amar είπε...

  Ναι δικαιούσαι 22 μέρες.

  Ανώνυμος είπε...

  ευχαρηστω πολυ!

  Ανώνυμος είπε...

  kalispera. eimai se anamoni apantisis gia examino mitrotitas apo ton oaed. o misthos pou eperna einai 870 meikta me sillogiki simvasi aoristou xronou se galaktobiomixania. apo ton oaed twra ti mistho tha pairnw? efxaristw..

  man amar είπε...

  586 μικτά

  Γεωργία είπε...

  Καλησπέρα, μου έχουν κάνει πρόσληψη 20/04 (αορίστου χρόνου), είμαι εγκυος με ΠΗΤ 07/08. Έχω τα ένσημα που απαιτούνται για τα επιδόματα αλλα ο ΟΑΕΔ μου αρνείται το 6 μηνο, με την δικαιολογία ότι ξενοδοχουπαλληλοι δεν το δικαιούνται. Ξέρω ότι έχει γίνει τροποποίηση του νομού και έχουνε συμπεριληφθεί και η ξενοδοχουπαλληλοι αλλά δεν μπορώ να το βρω πουθενά γραπτά...... Επίσης ο εργοδότης μου με έχει πλήρωση μέχρι τώρα μόνο ένα μέρος του Απριλίου και μου χρωστάει ακόμα απο πέρσι και το δώρο Χριστουγέννων και πολυ φοβάμαι ότι δεν θα δεν θα παρω τα χρήματα μου μέχρι που να φύγω με αδεια.....μπορώ να κάνω κατι?

  man amar είπε...

  Με βάση την 2637/1050/04.09.2009 Υ.Α,σε συνδυασμό με τη ΦΕΚ 1888/Β'/4-9-09 - απόφαση ΥΠΑΚΠ
  Για τα οφειλόμενα εχεις τη δυνατότητα καταγγελίας ανώνυμησ ή επώνυμης στο ΣΕΠΕ

  greekalex είπε...

  Καλησπέρα,
  δουλεύω σε κέντρο ξένων γλωσσών και απολύομαι 31/5. Είμαι έγκυος με ΠΗΤ 11/10. Θα ξαναπροσληφθώ τέλη Αυγούστου. Ποιες άδειες (κυοφορίας, λοχείας, τοκετού, ειδική 6μηνη άδεια) και ποια επιδόματα διακαιούμαι;

  man amar είπε...

  -Αδεια τοκετού 56 μερες πριν το τοκετό
  -Αδεια λοχείας 63 μερες μετά τον τοκετό
  -6μηνη αδεια προστασίας μητρότητας: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_14.html
  -Μειωμένο ωωράριο:http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/potaia-mhtpothta-toketoy.html

  Για επίδομα μητρότητας απο ΙΚΑ: http://www.ika.gr/gr/infopages/faq/cat.cfm?catid=7
  Από ΟΑΕΔ:
  http://www.oaed.gr/pages/SN_87.pg

  greekalex είπε...

  ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. κι αν δεν βγαίνουν 56 μέρες πριν;;π.χ. αν προσληφθώ 25/8 δεν είναι 56 μέρες τις 11/10. Επίσης να διευκρινίσω ότι η πρόσληψη θα είναι από 20 έως 30 ωρες το πολύ.Πάλι δικαιούμαι τα ίδια με τα παραπάνω;

  man amar είπε...

  θα παρεις όσες μερες βγαίνουν πριν το τοκετό.
  Τα θεσμικά δικαιώματα παραμένουν τα ίδια.
  Το μειωμένο ωράριο θα είναι αναλογικό των ωρών απασχόλησης.

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπέρα,
  σήμερα πληρώθηκα από το ικα το επιδομα μητρότητας για τις 56 ημέρες πριν τον τοκετο 1710€.αν έχω καταλάβει καλά το ικα υπολογιζει το ημερομισθιο με βάση το μισθό μου 31/12/11. στη συνέχεια απο τη δουλειά μου παίρνω το υπόλοιπο που αναλογεί μέχρι το ποσό να φτάσει το μισθό μου.ποιό μισθό παίρνουν σα βάση στη δουλειά μου δεδομένου ότι εγώ στις 31/12/11 έπαιρνα καθαρά 1100€ και από το Μαρτιο μου έκαναν μείωση 22% και παίρνω 850€.δηλαδή τα λεφτά από το ικα καλύπτουν τη σημερίνη μου μισθοδοσία.από τη δουλειά θα πάρω κάτι ακόμα ή όχι;

  man amar είπε...

  Θα υπολογισθούν με το σημερινό μισθό απο τον εργοδότη.

  Ανώνυμος είπε...

  σας ευχαριστώ πολυ για την άμεση απάντηση

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,
  Η άδεια μητρότητας μου τελειώνει στις 10 Ιουλίου. Η άδεια κυοφορίας μου ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου. Από 15 Φεβρουαρίου ο εργοδότης μου επέβαλε μονομερώς καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας μειώνοντας τις εργάσιμες μέρες σε 3 την εβδομάδα. Το 9μηνο της επιβολής λήγει τον Νοέμβριο. Ενδιαφέρομαι να πάρω το 6μηνο του ΟΑΕΔ.

  α) Μπορώ να πάρω την ετήσια άδεια μου πριν να κάνω αίτηση για το εξάμηνο; (Η εταιρεία δίνει υποχρεωτικά ταυτόχρονα την άδεια σε όλους μας τον Αύγουστο γιατί κλείνει. Παίζει κάποιο ρόλο αυτό;)

  β) Το μειωμένο ωράριο το οποίο αν εργαζόμουν πενθήμερο θα συμψηφιζόταν σε 3,5 μήνες, πως υπολογίζεται τώρα? Επίσης είναι άνευ αποδοχών ή πληρώνομαι από την εταιρεία κανονικά αυτό το χρόνο;

  γ) Με ποια σειρά πρέπει να πάρω τις άδειες (6μηνο, μειωμένο, ετήσια άδεια);

  Ευχαριστώ πολύ

  man amar είπε...

  Μετά τη ληξη της άδειας λοχείας, θα πάρεις υποχρεωτικά την κανονική σου άδεια. Μετά θα παρεις το 6μηνο του ΟΑΕΔ και επιστρέφοντας θα έχεις μειωμένο ωράριο 1 ώρα για 24 μηνες ακόμη. Με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη μπορεί το μειωμένο ωράριο να γίνει 2 ωρες για 12 μηνες ή να παρεις ισόχρονη άδεια αντι του μειωμένου ωραριου. Δες τροπο υπολογισμού εδω:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html

  man amar είπε...

  Αν πάρεις ισόχρονη άδεια αντί μειωμένου ωραριου θα προηγηθεί της 6μηνης άδειας του ΟΑΕΔ

  Ανώνυμος είπε...

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,ΕΙΜΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  man amar είπε...

  Εχουν προκύψει περιπτώσεις κατα τις οποιες αν ο εργοδότης δεν θεωρείτε επιχείρηση ή εκμετάλλευση δεν είναι η εργαζόμενη διακαιούχος της 6μηνης άδειας. Απευθυνσου στον ΟΑΕΔ για τις λεπτομέρειες.

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ,ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ,ΑΛΛΑ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ,ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ?ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΡΕΧΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ,ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ.ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ?Η ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΨΑΝΕ?

  man amar είπε...

  Δεν ξερω την περίπτωσή σου, αλλά γιατί δεν κάνεις εγγράφως αιτηση να σου απαντησουν επισημα;

  Ανώνυμος είπε...

  αυτο θα κανω τωρα γτ δεν γινεται αλλιως,αυτη την αιτηση την κανω κατευθειαν στον οαεδ,?σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας.

  Ανώνυμος είπε...

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  man amar είπε...

  Μειωμένο ωράριο εφόσον δεν κάνει χρήση η μητερα. Δες εδώ:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2011/03/blog-post_9411.html

  Ανώνυμος είπε...

  Το μειωμένο ωράριο εργασίας είναι η λεγόμενη άδεια θηλασμού; Μετά δηλαδή μπορεί κάποια να πάρει και 6 μήνες άδεια απο τον οαεδ ως προστασία μητρότητας;
  Δεν το έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου και θα ήθελα τα φώτα σας. Τωρα βρίσκομαι σε άδεια εγκυμοσύνης. Με το καλό όταν γεννήσω θα βρίσκομαι σε άδεια λοχείας. Μετά πια άδεια ακολουθεί;
  Ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Μετά ακολουθεί η 6μηνη άδεια προστασίας και όταν επιστρεψεις θα έχεις μειωμένο ωράριο (άδεια θηλασμού). Το μειωμένο ωράριο αν θέλει ο εργοδότης το συμψηφίζετε με ισόχρονη άδεια 3,5 μηνών η οποια θα προηγηθει της 6μηνης άδειας.

  Ανώνυμος είπε...

  Δηλαδή ζητάω απο τον Οαεδ την 6μηνη άδεια προστασίας (για την οποία δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του εργοδότη;) και έπειτα συζητάω το σχήμα άδειας θηλασμού με μειωμένο ωράριο ή ισόχρονης άδειας.
  Τι χαρτιά θέλει ο Οαεδ προκειμένου να την πάρω;
  Ευχαριστω, Νατάσα

  man amar είπε...

  Δεν χρειαζεται συγκατάθεση, όμως ενημερωση - αιτηση στον εργοδότη σου ένα μηνα νωρίτερα απο την εναρξη της άδειας. Την ισοχρονη άδεια θα τη συζητησεις πριν την 6μηνη άδεια, αφου αν στη δώσει ο εργοδότης θα πρεπει να την εξαντλησεις πριν την αδεια του ΟΑΕΔ. Ολα αναφέρονται στην ανάρτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που ρωτάς.

  Ανώνυμος είπε...

  καλημερα.
  ειμαι ειδικευομενη σε ενα δημοσιο νοσοκομειο, δικαιουμαι την 6μηνη αδεια του οαεδ?

  man amar είπε...

  Οχι, επειδή το νοσοκομείο δεν θεωρείτε επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Εκτός κι αν κάτι εχει αλλάξει, οποτε απευθύνσου στον ΟΑΕΔ.

  Ανώνυμος είπε...

  καλημέρα σας, έχω επιστρέψει από άδεια λοχείας στην εργασία μου (αφού έχω εξαντήσει και το 6 μηνο μητρότητας). μπορείτε να με ενημερώσετε για τα ένσημα του εν λόγω εξαμήνου; ούτε το Ι.Κ.Α. γνωρίζει τι γίνεται, ούτε ο Ο.Α.Ε.Δ.
  χρειάζεται να προσκομίσω κάτι στο Ι.Κ.Α. που ανήκω ή απλά θα περιμένω να ενημερωθούν απο τον Ο.Α.Ε.Δ.;

  man amar είπε...

  θα απευθυνθείς στον ΟΑΕΔ, αφού αυτός ειναι υποχρεωμένος να αποδώσει τις εισφορές στο ΙΚΑ.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα σας.
  Δικούνται όσοι ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ πρώην ΤΑΠΟΤΕ) την 6μηνη άδεια;

  Ανώνυμος είπε...

  χθες αρχισα να εργαζομαι με 5μηνη συμβαση στο δημο. το μωρο μου είναι 20 μηνων.δικαιουμε μειωμενο ωραριο?

  man amar είπε...

  Η Νομοθεσία αναφέρει τις μητερες που ειναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

  man amar είπε...

  Ναι δικαιούσαι για 12 μηνες ακόμη περίπου

  Ανώνυμος είπε...

  δουλευω με μερικη απασχοληση σε ιδιωτικη εταιρεια 3μιση χρονια, τελειωσε το εξαμηνο μητροτητας και δεν επιθυμουν να επιστρεψω στη δουλεια λενε πως δεν μπορουν να κανουν απολυση λογω 18 μηνου, δεν ξερω πως να ενεργησω για να παρω απολυση

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,

  Τελειώνει το 6μηνο μου τον Σεπτέμβρη και θα επιστρέψω στην δουλειά μου. Η εταιρεία όσο καιρό έλειπα, μπήκε στο άρθρο 99 και έχει βγάλει τους υπαλλήλους να δουλεύουν εκ περιτροπής 1 φορά την βδομάδα. Έχω 3 ερωτήσεις:

  α) Μπορεί και εμένα να με βγάλει εκ περιτροπής ή με καλύπτει ο νόμος?
  β) Αν με βγάλει εκ περιτροπής πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ το δικαίωμα μου για μειωμένο ωράριο?
  γ) Αν θέλω να παραιτηθώ μπορώ να αποζημιωθώ οικονομικά για το μειωμένο ωράριο?

  Και κάτι άσχετο. Το επίδομα αδείας από πού θα το πάρω? Από ΟΑΕΔ ή εργοδότη?

  Ευχαριστώ πολύ,
  Μ.

  man amar είπε...

  Ο νόμος δεν επιτρέπει την χωρίς σπουδαίο λογο απόλυση πριν την παρέλευση 18μηνου απο τον τοκετό.

  man amar είπε...

  Δεν απαγορευεται η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, αν και για τις προστατευόμενες μητέρες ο νόμος αναφέρει ότι πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους με τους ιδιους όρους πριν την αδεια. Παντως τα θέματα της εκ περιτροπης εγασίας λυνονται στα δικαστήρια σε περίπτωση διενεξεων. Για τις ημέρες που θα εργαζεσαι δικαιούσαι το μειωμένο ωράριο. Σε περίπτωση παραιτησης, δεν δικαιούσαι πληρωμή για τον υπόλοιπο χρόνο του μειωμένου ωράριου. Το επίδομα άδειας το πάιρνεις απο τον εργοδότη. Αν ο ΟΑΕΔ δωσει καποιο μέρος αυτό θα αφαιρεθεί.

  Ανώνυμος είπε...

  υπαλλλος γραφειου με μικτα 450,89 1/07/2012 τελειωσε το 6μηνο μητροτητας και δεν με θελουν στη δουλεια αλλο , αλλα ουτε να με απολυσουν μπορουν λογω 18μηνου, πρεπει να με πληρωσουν και αν δεν πηγαίνω? δεν δικαιουμε αδεια ενα μηνα? για το 2012? και επισης ποσο είναι ο μισθος με τα νεα μέτρα ,350 μικτα τα υπολογισα.

  man amar είπε...

  Θα πρέπει να πηγαίνεις κανονικά στη δουλειά σου, γιατί διαφορετικά θα θεωρηθεί και θα σου καταθέσουν οικιοθελή αποχώρηση. Την άδεια του 2012 την δικαιούσαι, ποσες ημέρες δεν μπορώ να ξέρω αφού δεν μου αναφέρεις ημερομηνία πρόσληψης, ουτε μισθό μπορώ να σου πω αφού δεν μου παραθετεις αρκετα στοιχεία.

  Ανώνυμος είπε...

  πως να πηγαινω στη δουλεια αφου δεν με θελουν,ημερομηνια πρσληψης ήταν 01/12/2008 με μερικη υπ. γραφειου

  man amar είπε...

  Προφορική απόλυση πάντως δεν υπάρχει και η τυχόν απουσία σου χωρίς εγγραφα θα ειναι αδικαιολογητη. Αδεια για το 2012, 22 εργάσιμες. Με την ΕΓΣΣΕ υπάλληλος γραφειου 4ωρη 381 ευρώ μικτά

  Ανώνυμος είπε...

  το μειωμενο ωραριο το δικαιουε με μερικη απασχοληση?

  man amar είπε...

  Το δικαιούσαι αναλογικά, με τις ωρες απασχόλησης

  Ανώνυμος είπε...

  Γεια σας. Ειμαι σε αδεια ασθενειας (εγκυμονούσα) απο τα μεσα Μαρτιου. Με ημερομηνια τοκετου 8.10.12 με -56μερες πριν και +63μερες μετα, η αδεια λοχειας ληγει την 10.12.12 Σωστα? Τι γινεται με την καλοκαιρινη μου αδεια και το επιδομα αυτης? Ειμαι επτα χρονια στην επιχειρηση, αλλα σε διαφορα υποκαταστηματα ανα 2-3 ετη. Τη δικαιούμαι ολοκληρη? Και ποτε πρεπει να μου πληρωθει? Ευχαριστω

  Ανώνυμος είπε...

  Απόρριψη αίτησης ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ
  Εκανα την αιτηση στις 6/6/12.Στις 26/6/12 εγινε ελεγχος στο φροντιστηριο και το βρηκαν κλειστο.Εχω συμβαση αοριστου χρονου.Τι μπορω να κανω για να διεκδικησω το επιδομα;Σας παρακαλω δωστε μου μια απαντηση

  man amar είπε...

  Την άδεια σου τη δικαιούσαι ολόκληρη και πρέπει να την πάρεις αμέσως μετά την άδεια λοχείας. Επίσης και το επίδομα μέχρι 31/12/2012.

  man amar είπε...

  Αν εισαι αορίστου χρόνου. κανε ένσταση και προσκόμισέ τους όλα τα δικαιολγητικά. (συμβαση, πινακα προσωπικού, ένσημα κλπ)

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστω για την απαντηση που αφορουσε την καλοκαιρινη αδεια..
  1. αδεια λοχειας
  2. καλοκαιρινη
  3. οποτε τα χαρτια για το εξαμηνο του ΟΑΕΔ θα τα καταθεσω με το νεο ετος ή πριν τελειωσει το 2012?

  Μαρια Σ.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα, με ΠΗΤ 11.10.12 η αδεια λοχειας ληγει στις 13.12.12. Αν παρω μετα την καλοκαιρινη αδεια, δεν ''περισσευουν'' καποιες απο τις 25 εργασιμες που δικαιούμαι? Τι γινεται σε αυτη την περιπτωση? Ξερω οτι δεν μετατιθονται στο επομενο ετος...Και επισης, το εξαμηνο του ΟΑΕΔ αρχιζει την 1.1.13?

  Ευχαριστω,
  Μαρια Σ.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα

  Η σύζυγος λόγω προβλημάτων τις εγκυμοσύνης της έπρεπε να μείνει κλινήρης.

  Η πληρωμή της όλο αυτό τον καιρό γινόταν από το ικα βάση επιδόματος ασθενείας εκτός τον πρώτο μήνα της άδεια ασθενείας πήρε το μισθό της από τον εργοδότη της.

  Στις 26.4 ξεκίνησε η άδεια εγκυμοσύνης της .

  Πήραμε το επίδομα που δικαιούμαστε από το ικα για της 56 μέρες πριν την γέννηση του παιδιού.

  Κανονικά δικαιούμαστε και κάποια χρήματα από τον εργοδότη.

  Ο λογιστής όμως της εταιρίας μας λέει ότι δεν δικαιούμαστε τίποτα λόγω ότι η άδεια ασθένειας και η άδεια εγκυμοσύνης είναι συνεχόμενες χωρίς να έχουν μεσολαβήσει μέρες εργασίας.

  Ισχύει κάτι τέτοιο?

  Αν μπορείτε βοηθήστε μας με οποιαδήποτε πληροφορία

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Kώστας

  man amar είπε...

  Για το ιδιο εργασιακό ετος δικαιούται αποδοχές απο τον εργοδότη για ένα μήνα.
  Δες εδώ:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_2296.html

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα, με ΠΗΤ 11.10.12 η αδεια λοχειας ληγει στις 13.12.12. Αν παρω μετα την καλοκαιρινη αδεια, δεν ''περισσευουν'' καποιες απο τις 25 εργασιμες που δικαιούμαι? Τι γινεται σε αυτη την περιπτωση? Ξερω οτι δεν μετατιθονται στο επομενο ετος...Μπορω να την παρω 1-16.8.12 και την υπολοιπη μετα τις 13.12?
  Και επισης, το εξαμηνο του ΟΑΕΔ αρχιζει την 1.1.13?

  Ευχαριστω για την απαντηση σας
  Μαρια Σ.

  man amar είπε...

  Την άδεια ολοκληρη ή μερος της μπορείς να την πάρεις και πριν τις αδειες τοκετού και λοχείας. Το 6μηνο του ΟΑΕΔ αρχίζει αμέσως μετά.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα σας. Από τις αρχές Μαρτίου εμεινα κλινηρης λογω προβληματων στην εγκυμοσυνη. Ο εργοδοτης μου πληρωσε για ενα μηνα κανονικες αποδοχες. Παραμενω κλινηρης. Οσο αφορα την καλοκαιρινη αδεια, ο λογιστης της εταιρειας μου λεει οτι δεν την δικαιουμαι ολοκληρη διοτι εχω ξεπερασει τα ορια της βραχυπροθεσμης ασθενειας, και θα ''κοπει'' αναλογικα. Δουλεψα δυο μηνες και κατι μερες απο τις αρχες του ετους αλλα ειμαι επτα χρονια στην επιχειρηση.
  Τι ισχυει?

  man amar είπε...

  Πράγματι, αν ξεπεράσεις τα όρια βραχείας ασθένειας, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να περικόψει αντίστοιχή άδεια

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα!
  στις 24/9/2012 γυρναω στην εργασια μου μετα απο το 6 μηνο του OΑΕΔ.ειμαι ιδ.υπαλληλος στο εν λογω γραφειο απο το 2010.Δικαιουμαι επιδομα αδειας, και αν ναι απο ποιον;Εργοδότη ή ΟΑΕΔ;

  Ευχαριστω.

  Ελένη

  man amar είπε...

  Ελένη, δικαιούσαι όλο το επίδομα άδειας δηλ. μισό μισθό. Θα το πάρεις απο τον εργοδότη σου, ο οποίος θα αφαιρέσει τυχόν ποσό επιδόματος που θα δώσει ο ΟΑΕΔ.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα , είμαι 2,5 χρόνια στον ίδιο εργοδότη.
  Μέσα στη χρονιά έχω πάρει μόνο 2 μέρες αναρρωτική άδεια.

  Πρόσφατα έμαθα ότι είμαι έγκυος και ο γιατρός μου , μου είπε ότι ίσως
  Χρειαστεί να πάρω επαπειλούμενη άδεια.

  Θέλω να ρωτήσω αν πάρω επαπειλούμενη άδεια, τι γίνεται με τις υπόλοιπες άδειες
  Που δικαιούσαι μετά τον τοκετό? Αλλάζει κάτι ή τις παίρνεις κι εκείνες κανονικά?

  Ευχαριστώ πολύ

  man amar είπε...

  Θα τις πάρεις κανονικά
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/potaia-mhtpothta-toketoy.html

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
  Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε και μισθολογικά τι γίνεται?

  Αυτή τη στιγμή με έχουν με τη ΕΓΣΣ στα 586,08 μικτά και θα ανέβω
  Κατηγορία μόλις φέρω πιστοποιητικό γάμου.

  Οπότε σε περίπτωση επαπειλούμενης άδεια, αν κατάλαβα καλά από τα παραπάνω, τον 1 μήνα πληρώνομαι κανονικά και τους υπόλοιπους μέχρι να φτάσω στην ημερομηνία άδειας λοχείας – τοκετού (56 μέρες πριν τον πιθανό τοκετό) παίρνω κάποιο επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ? (Γνωρίζεται περίπου πόσο είναι?)

  Και μόλις ξεκινήσει η άδεια τοκετού (56 μέρες πρίν) και λοχείας (63 μέρες μετά) ξεκινάω να πληρώνομαι κανονικά?
  Και μετά αν πάρω την ισόχρονο άδεια ή και την 6μηνη άδεια του Οαεδ?

  Ευχαριστώ πολύ.

  Ανώνυμος είπε...

  Και ξέχασα να πώ και για την ετήσια καλοκαιρινή άδεια?

  man amar είπε...

  Σε περίπτωση που πάρεις αδεια ασθενειας πριν την άδεια τοκετού και λοχείας, θα πληρωθείς για ένα μήνα απο εργοδότη και ΙΚΑ (εκτός των 3 πρωτων ημερών που θα πάρεις τα μισά απο εργοδότη μόνο) Μετά πληρώνει μόνο το ΙΚΑ. Για το επίδομα μητρότητας ΙΚΑ δες εδω:
  http://www.ika.gr/gr/infopages/faq/cat.cfm?catid=7
  Επίσης θα πάρεις συμπληρωματικη παροχή μητρότητας απο ΟΕΑΔ. Δες εδώ:
  http://www.oaed.gr/Pages/SN_87.pg
  Αν πάρεις την εξάμηνην ειδική αδεια προστασίας μητρότητας θα πληρώνεσαι απο τον ΟΕΑΔ με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ. Την άδεια σου την δικαιούσαι κανονικά και θα την πάρεις εντός του έτους αν προλάβεις ή θα την αποζημιωθείς αν δεν προλάβεις να την εξαντλήσεις.

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
  Μπράβο σας για τη δουλειά που κάνετε και ενημερώνετε σωστά τόσο κόσμο.

  Να είστε καλά!

  ΜΑΡΙΑ είπε...

  Γειά σας, θα ήθελα τη βοήθεοα σας. Είμαι εργαζόμενη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αλλά ανήκω σε ΝΠΔΔ. αν έχω καταλάβει καλά σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.3655/08, δεν δικαιούμαι το εξάμηνο του οαεδ. Μήπως δικαιούμαι του δημοσίου;Ο εργοδότης μου υποστηρίζει οτι ούτε του δημοσίου δεν δικαιούμαι γιατί δεν είμαι μόνιμη ή αορίστου χρόνου και είμαι ασφαλιμένη στο ΙΚΑ. Δυστυχώς εν μπορω να βρω τα δικαιώματα μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  man amar είπε...

  Σου απάντησα στο e-mail σου. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.

  ΜΑΡΙΑ είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση....Συγχαρητήρια και πάλι, να ελιστε καλά!

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα σας, από 28/08/2012 είμαι σε άδεια 56 ημέρες πρίν τον τοκετό με πιθανή ημερομηνία τοκετού 23/10/2012, ο γιατρός μου είπε πως θα γεννήσω τέλος Σεπτεμβρίου άρα τουλάχιστον 23 ημέρες νωρίτερα, αυτό θα έχει και ως συσέπει να γυρίσω και στην εργασία μου κατά 23 ημέρες νωρίτερα ?

  Σας ευχαριστώ πολύ.

  man amar είπε...

  ¨Οχι αφού στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ότι: "Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ' αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 119 ημερών.
  Δες εδώ:

  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/potaia-mhtpothta-toketoy.html

  Ανώνυμος είπε...

  Γεια σας. Δουλευω 5 χρόνια σε φροντιστήριο ως γραμματεας.Κάθε καλοκαίρι κλεινει και απολύομαι.Μόλις ανακοινωσα την εγκυμοσύνη μου, αποφάσισε το αφεντικό μου ότι δεν θα με προσλάβει και φέτος, για διάφορους λογους..Πρότεινε όμως να με προσλάβει ως καθηγήτρια αυτή τη φορά, να εργαστώ για 1 μήνα εστω και εικονικά και μετά να βγω σε επαπειλούμενη εγκυμοσύνη ώστε να μη χάσω τα επιδόματα.Αυτά που θα παιρνω ομως θα υπολογιστούν σύμφωνα με το μισθό που εργαζόμουν τόσα χρόνια ή με τον νέο μου μισθό που μπορει να ειναι και ημιαπασχόληση;Και επειδη αποτι φαινεται θα δινω πισω όσα χρήματα μου δίνει, αυτά που τελικά θα λάβω απο ΟΑΕΔ και ΙΚΑ πόσα περιπου μπορεί να είναι μηνιαίως;

  man amar είπε...

  Ακριβείς υπολογισμοί ειναι δύσκολο να γίνουν απο εδώ αφού χρειαζονται πλήρη στοιχεία, σε παραπέμπω όμως στις πηγές και πιστεύω να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα.
  Για το επίδομα ασθενείας δες εδώ:
  http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/money/asth.cfm
  Για το επίδομα τοκετού και λοχείας εδώ:
  http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/money/home.cfm
  Για το επίδομα μητρότητας ΟΑΕΔ εδώ:
  http://www.oaed.gr/Pages/SN_87.pg

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Τα εχω ηδη δεί βέβαια αυτά και άκρη δεν έβγαλα. Γνωρίζετε μήπως αν θα μετρήσει για τα επιδόματα η σύμβαση που είχα ολα αυτά τα χρόνια ώς υπάλληλος γραφείου ή η νέα σύμβαση που θα κάνω ώς καθηγήτρια;

  man amar είπε...

  Θα ληφθεί υπόψη ο μισθος του Δεκ. του προηγούμενου έτους. Για την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας ο ελάχιστος μισθός της ΕΓΣΣΕ
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2012/02/22.html

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα, έμεινα έγκυος τέλη Αυγούστου 2011 και λόγω επιπλοκών ήμουν στο κρεββάτι καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με αναρρωτική άδεια.
  Γέννησα 2/4/12, πήρα την άδεια τοκετού, λοχείας και 6μηνο οπότε είναι να επιστρέψω στη δουλειά μου 5 Δεκεμβρίου 2012. Θέλω να ρωτήσω εάν δικαιούμαι και την κανονική μου άδεια, και αν το 18μηνο προστασίας απόλυσης ξεκινάει απο την ημέρα του τοκετού ή απο την ημέρα της λήξης των αδειώς (δλδ. την ημ/νια επιστροφής στην εργασία). Ευχαριστώ

  Ανώνυμος είπε...

  Σήμερα μου ειπαν ότι επειδή η εργασία μου τα τελευταία 5 έτη ΄σε φροντιστήριο θεωρείται εποχιακή (κλεινουμε καθε καλοκαιρι), δεν δικαιούμαι το 6μηνο του ΟΑΕΔ ακομα και αν με ξαναπροσλάβει για φέτος. Ειναι δυνατόν να δουλεύω τόσα χρόνια και να μην δικαιούμαι τίποτα;Τουλάχιστον απο το ΙΚΑ το μηνιαίο ποσό σε περίπτωση επαπειλούμενης θα το δικαιούμαι;

  man amar είπε...

  το 6μηνο του ΟΑΕΔ το δικαιούσαι εφόσον το διάστημα εκεινο εισαι εργαζόμενη. Το ίδιο ισχύει και για το επίδομα ασθενέις του ΙΚΑ. Πληρώνεσαι οταν ειναι περίοδος απασχόλησης

  man amar είπε...

  Το 18μηνο αρχίζει να μετράει απο την ημερα της γέννας. Επειδή εχεις υπερβεί τα όρια βραχείας ασθένειας ο εργοδότης εχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τις ημέρες ασθένειας με τις ημερες άδειας. Θα πάρεις όμως τις αποδοχες αδείας.

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ για την απάντηση!!!!
  Μπορεί να τις συμψηφίσει ακόμη και αφού εγώ για τους 8 μήνες που ήμουν στο κρεββάτι επιδοτούμουν απο το ΙΚΑ?
  Τι γίνεται με τα ένσημα κλπ σε αυτή την περίπτωση?

  Ανώνυμος είπε...

  Αν παίρνω το επιδομα του ΟΑΕΔ για 6 μηνες, όταν περάσουν αυτοί οι μήνες δικαιούμαι καποιο μήνα παραπάνω λόγω εγκυμοσύνης; Ή αλλο 1 μήνα επέκταση του ταμείου;

  man amar είπε...

  Δικαιούσαι ενα βοήθημα ακόμη υπό προϋποθέσεις. Δες εδώ:
  http://www.oaed.gr/Pages/SN_1082.pg

  man amar είπε...

  Ναι μπορεί να κάμει το συμψηφισμό της άδειας. Για τα ένσημα, ο εργοδότης καταβάλει εισφορές για μισό μήνα αν δεν έχεις κλείσει ετος ή ενα μήνα αν εισαι πάνω απο έτος. Μετά μόνο το ΙΚΑ.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,
  Ειμαι μισθωτή Μηχανικός και μόλις επέστρεψα στην εργασία μου μετά την ειδική άδεια προστασίας του Οαεδ.Μου είπαν να υπογραψω σύμβαση εκ περιτροπης εργασιας μίας (1) ημερας την εβδομαδα.Εγω γέννησα 1-1-2012 και δεν εχω πάρει καθόλου ημέρες αδειας για το 2012. Τι ισχυει τωρα? Εχω ημέρες αδειας? Γιατι ο εργοδοτης μου ειπε ότι δικαιουμαι 2 ημερες ανα 25 εργασιμες και επειδη εγω από σήμερα μέχρι το τελος του χρόνου θα δουλεψω περιπου 15 μερες μου λέει ότι δεν δικαιούμαι.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Δεν ειναι ετσι όπως σου τα λέει ο εργοδότης σου. Γράψε μου ημερομηνιες να σε κατατοπίσω ακριβώς. (ημερ. πρόσληψης, μετατροπή σε εκ περιτροπής αν υπέγραψες τελικά)

  Ανώνυμος είπε...

  Λοιπόν... προσελήφθη 8-9-2008, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ως Μηχανικός. Τον Φεβρουάριο του 2011 συνυπέγραψα με τον εργοδότη μου μία επιστολή (όχι σύμβαση) όπου έλεγε ότι κατανοώ τη δυσχέρεια του εργοδότη μου και δέχομαι να δουλέυω 5 ώρες την ημέρα από 7/2/2011 έως 6/5/11. Μόλις πέρασε αυτό το διάστημα αρχίσαμε όλοι να υπογράφουμε συμβάσεις που τροποποιούσαν την πλήρη απασχόληση σε εκ περιτροπής με εργασία 4 ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή από 9/5/2011 έως 31/7/2011, μετά από 1/8/2011 έως 30/9/2011 και 6/10/2011 έως 31/12/2011. Ωστόσο επειδή εγώ ήμουν έγκυος έπρεπε να ξεκινήσω την άδεια τοκετού στις 17/11/2011 (δηλαδή δύο περιπου μήνες πριν την ΠΗΤ). Γέννησα 1-1-12. Μέχρι 14/3/2011 ήταν η αδεια λοχειας και αμέσως πηρα και την αδεια απο τον ΟΑΕΔ η οποία εληξε 14-9-2012. Δεν εχω πάρει όπως σας ειπα καθολου ημερες από την κανονική μου άδεια του 2012, και τωρα που γυρισα στη δουλεια μου ειπαν ότι πρέπει να υπογραψω για μία (1) ημέρα εργασίας, ενω όταν εφυγα με αδεια δουλευα 4 ημέρες και ότι δεν δικαιούμαι ημέρες αδειας για τον υπόλοιπο χρόνο.
  Ελπίζω να είναι κατανοητά. Επίσης, ναι υπέγραψα για την μία ημέρα γιατί δεν μου άφησαν περιθώρια επιλογής αλλά θα ήθελα να ξερω τι πραγματικά δικαιούμαι και κατα πόσο αυτοι ενεργουν καταχρηστικά.
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Δικαιούσαι χονδρικά για κάθε 25 ημέρες πραγματικής εργασίας 2 ημέρες άδεια. Την άδεια θα την εξαντλήσεις μόνο στις εργασιμες ημέρες σου και όχι συνεχόμενα μέχρι να εξαντληθεί. Δηλ. αν εργάζεσαι 1 ημέρα την εβδομάδα αυτή η ημερα μόνο θα λογιστεί ως αδεια για την εν λόγω εβδομάδα.

  Σοφια είπε...

  Καλησπερα! Δουλευω σε ιδιωτικη εταιρεια 15 χρονια.Ειμαι ασφαλισμενη στο ΙΚΑ. Ειμαι εγκυος με πητ 10/10/12 ,βρισκομαι σε αδεια τοκετου. Εμαθα απο την εταιρεια που δουλευω πως θα κλεισει (πτωχευση). Τι γινεται σ'αυτη την περιπτωση?
  Αν κλεισει λιγο πριν γεννησω, δικαιουμαι να παρω αυτα που θα επερνα απο το ΙΚΑ,μετα τη γεννα?
  Απο οτι καταλαβαινω για να παρεις το εξαμηνο του ΟΑΕΔ,πρεπει να εργαζεσαι,δεν θα μπορω να το παρω!
  Αν μπορεσω να βρω δουλεια,αφου γεννησω,μπορω να παρω 6μηνο ΟΑΕΔ?Ειμαι αρκετα μπερδεμενη.
  Ευχαριστω πολυ Σοφια.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Τα επιδόματα απο το ΙΚΑ θα τα πάρεις, αφού τα 200 ένσημα τα 2 τελευταία χρόνια τα εχεις.
  Το 6μηνο του ΟΑΕΔ το παίρνεις αν εργάζεσαι κατα την λήξη της άδειας λοχείας. Ρώτα όμως και στον ΟΑΕΔ γιατί πολλές παράξενες αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό εχουν βγει.

  Σοφια είπε...

  Σας ευχαριστω πολυ!

  Χρύσα είπε...

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθεια που δίνεται στους εργαζόμενους μέσα από το blog σας. Θέλω να με συμβουλέυσετε πως να χειριστώ την άρνηση τυ εργοδότη μου να μου δώσει το εξαμηνο του ΟΑΕΔ. Όταν του το ζήτησα μου είπε ότι είναι στην πολιτική της εταιρίας να μην το δίνουν και μου αντιπρότεινε να πάρω μαζεμένους τους 3 μήνες του μειωμένου απειλώντας με εμμέσως με απόλυση στην περίπτωση που το ψάξω περισσότερο. Ισχύει αυτο που μου είπε, ότι δηλαδή το 6μηνο δίνεται κατόπιν συνεννόησης εργοδότη - εργαζόμενου; Πως μπορώ να διεκδικήσω να πάρω το 6μηνο, για το οποίο πληρώ όλες τις προϋποθέσεις; Σας παρακαλώ βοήθήστε με, γιατί δεν θέλω να αφήσω το μωράκι μου σε βρεφικό σταθμό τόσο μικρό, ενώ ακόμα θηλάζει.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Χρυσα, η 6μηνη άδεια ειναι δικαίωμά σου αποκλειστικό και δεν μπορεί να την αρνηθεί ο εργοδότης, πρέπει όμως να τον ειδοποιήσεις εγγράφως τουλαχιστον ενα μηνα πριν την εναρξη της άδειας. Για το διαστημα αυτό ο εργοδότης εξ' άλλου δεν επιβαρύνεται με μισθούς ή ειφορες. Μετά την αιτηση προς τον εργοδότη σου θα επικοινωνήσεις με τον ΟΑΕΔ για τα υπόλοιπα και η αδεια σου θα ισχύει κανονικά.

  Χρύσα είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση! Να τους στείλω δηλαδή μία επιστολή στην οποία να τιυς ενημερώνω ότι θα χρησιμοποιήσω το δικαίωμά μου για το εξάμηνο. Πώς όμως εξασφαλίζω ότι δεν θα κάνουν ότι δεν έλαβαν εγκαίρως την ενημέρωσή μου; Τι μου προτείνετε να κάνω;

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Αν φθάσει εκεί η κατάσταση, ο μόνος τρόπος να το αποδείξεις ειναι η υπογραφή του ότι την παρέλαβε, ή αποστολή με δικαστικό επιμελητή.

  Χρύσα είπε...

  Ευχαριστώ και πάλι!

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,

  Ήμουν σε άδεια μητρότητας (6μηνο) μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη. Απο τότε μέχρι τέλος Οκτώβρη θα κάνω χρήση της ετήσιας αδείας μου και μετά θα παραιτηθώ. Θα δικαιούμε δώρο Χριστουγέννων?
  Ευχαριστώ

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Δικαιούσαι δωρο αναλογικά, 18,75 ημερομίσθια μεχρι 30 Οκτ. Ο εργοδότης θα αφαιρεσει την αναλογία δωρου που θα δωσει ο ΟΑΕΔ

  Ανώνυμος είπε...

  γεωργια

  Ανώνυμος είπε...

  γεωργία
  καλησπέρα, γέννησα στις 3 Μαιου και ο εργοδοτης μου ειπε οτι πρεπει να σταματήσω απο την δουλειά 2 μηνες ακριβώς πριν και όχι 56 ημέρες οπως πρέπει.Ενω το ικα και δεν είχε κανένα προβλημα ο οαεδ δεν μου δίνει το επίδομα μητρότητας γιατι λεει εχω ενα κενο 7 ημερων που ουτε απο την δουλειά πληρώθηκα(λογικό αφου δεν εργαζόμουν) αλλα ουτε απο το ικα.ζητάνε απο τον εργοδοτη μου να αλλάξει ΑΠΔ οτι σταμάτησα απο την εργασία στισ 7 Μαρτιου κατι που ο εργοδότης φυσικα δεν μπορεί να κάνει φυσικά.Είναι λογικο να μην μου το δίνουν?Τι μπορώ να κάνω τώρα εγώ που εργοδότης και οαεδ με βάζουν στην μέση??

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Γεωργία@ Για μένα ειναι παράλογο, αφού δεν τους ενδιαφερει αυτό το διάστημα, το οποίο θα μπορούσε να ηταν π.χ. και αδεια ανευ αποδοχών. Αμεσα ένσταση.

  Ανώνυμος είπε...

  Γεωργία
  Ευχαριστώ πολύ

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα.

  Εχω ΠΗΤ τέλος Μαρτίου του 2013 και μάλλον μέσα Οκτωβρίου και θα βγω άμεσα σε άδεια με επαπειλούμενη. Αυτό σημαίνει ότι τον Δεκέμβριο 2012 μάλλον θα είμαι ακόμη σε αναρωτική. Με βάση ποιόν μισθό θα βγουν τα επιδόματα (αφού δεν δουλευα τον Δεκέμβριο του 2012)? Με τον τελευταίο εργάσιμο (δηλ Σεπτέμβριο 2012) ή του Δεκεμβρίου 2011 ?
  Ευχαριστώ

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Με τον τελευταίο εργάσιμο μήνα του πρηγουμένου χρόνου. (Σεπ.2012)

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας.

  Στην πρώτη μου γέννα στη μισθοδοσία έπαιρνα βασικό και bonus σταθερά κάθε μήνα σαν έκτακτες αποδοχές και πληρώθηκα και τα επιδόματα με βάση το συνολικό εισόδημα (βασικός + Bonus). Αρχές 2012 κόπηκαν τα Bonus και έμεινε μόνο ο βασικός.
  Και αν σε αυτόν τον τελευταίο εργάσιμο μήνα (Σεπτέμβριο 2012) ο εργοδότης μου βάλει π.χ. 500 euro επιπλέον σαν έκτακτες αποδοχές? Πληρώνομαι τα επιδόματα με βάση τον αυξημένο μηνιάτικο ?

  Ευχαριστώ

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Δεν είμαι σίγουρος. Ισως το ψάξει το ΙΚΑ.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Πάντως τελικά, οι αποδοχές σου (ΙΚΑ + ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ + ΟΑΕΔ) θα ειναι ισες με τις αποδοχές που θα έπειρνες αν εργαζόσουν το διαστημα των 119 ημερών

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,

  ειμαι Ι.Υ. και δεν έχει ακόμη συμπληρώθει το 18μηνο από την γέννηση του παιδιου μου. Σε συνεννόηση με τον εργοδότη μου θα υπογράψω απόλυση. Το 6μηνο του ΟΑΕΔ υπολογίζεται ως ενσημα για το επίδομα ανεργίας?

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Η διοίκηση του ΟΑΕΔ, με την υπ’ αριθμ. Β137769/09.09.2009 εγκύκλιο, μετά και απο παρέμβαση του ΣτΠ σχετικα με τη διατήρηση του ασφαλιστικού δεσμού κατά τη διάρκεια απουσίας σε εξάμηνη άδεια παροχής μητρότητας, παρέσχε τη δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος ανεργίας, όταν στη συνέχεια της εν λόγω άδειας καταγγελθεί ή λυθεί η εργασιακή της σχέση, παρότι δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές.

  Maria είπε...

  Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  Είμαιέγκυος με ΠΗΤ 03/04/2013. Εδώ και 4,5 έτη εργάζομαι ως Τραπεζικός Υπάλληλος κ μέχρι τώρα έχει ανασταλεί η ένταξη στον ΕΟΠΥ των παροχών σε είδος των τομέων υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ. Πολύ φοβάμαι όμως ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν ειδικά τις τελευταίες ημέρες θα υπαχθούμε τελικά στον ΕΟΠΥ (αν όχι τώρα άμεσα, ίσως αργότερα). Σε αυτή την περίπτωση εγώ χάνω το δικαίωμα να λάβω την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι μηνών από τον ΟΑΕΔ;Περιμένω με αγωνία διευκρινήσεις επί του θέματος.

  Μαρία

  KukUvA mAmA είπε...

  elenh870
  καλησπερα,γεννησα 1/3/2012 και η αδεια 6μηνου ληγει 3/11/12. θα παρω την κανονικη μου αδεια μεχρι 3/12/12 και μετα αδεια ανευ αποδοχων για 4 μηνες!θα πληρωθω κανονικα το μισθο μου κ το επιδομα αδειας απο τον εργοδοτη για τον νοεμβριο?θα παρω δωρο χριστουγεννων?και επισης μετα την ανευ αποδοχων δικαιουμαι την κανονικη αδεια του 2013?

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Μαρία ..αν δεν πληροίς τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανάρτηση αυτή κι αν κάτι δεν αλλάξει, δεν θα εγκριθεί

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  KukUvA mAmA..Το Νοεμβριο θα τον πληρωθείς κανονικά (αποδοχες άδειας) καθώς και το επίδομα άδειας απο τον εργοδότη.
  Δώρο Χριστουγέννων θα πάρεις απο τον ΟΑΕΔ ενα μέρος και απο τον εργοδότη περίπου 6 ημερομίσθια.
  Την άδεια του 2013 τη δικαιούσαι, το χρόνο λήψης όμως θα τον συμφωνήσεις με τον εργοδότη.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,
  21/11 επιστρέφω στην εργασία μου μετά από το εξάμηνο του ΟΑΕΔ και την κανονική μου άδεια. Το αφεντικό με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει θέση πλέον στην εταιρεία του για εμένα και ότι το συζητάει να παραμείνω μόνο αν δεχθώ μείωση μισθού. Τι με συμβουλεύετε να κάνω; Η επιθεώρηση εργασίας με παροτρύνει να δεχθώ λόγω κρίσης, το σωματείο που ανήκω να μην δεχθώ τίποτα και ο δικηγόρος που ρώτησα να δεχθώ με ρήτρα σε περίπτωση απόλυσης να ισχύσει ο πρότερος μισθός. Έχω μπερδευτεί.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Κάποιος απ' όλους σου είπε ότι δεν μπορεί να σε απολύσει χωρίς σπουδαίο λόγο για 18 μήνες απο τη γέννα; Πως λοιπόν λέει ετσι απολυτα κι απλά οτι δεν υπάρχει θεση για σενα; Πάντως η αποφαση ανήκει μόνο σε σένα

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα σας
  είμαι αποκλειστική νοσοκόμα.Αυτο το μήνα τελειώνει η άδεια λοχείας.
  Δικαιούμαι την 6 μηνη άδεια μητρότητας απο τον ΟΑΕΔ?
  Ευχαριστώ.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Πρεπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεςι που αναφέρονται σ' αυτό το άρθρο, δηλ. ενεργή εργασιακή σχέση, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ κλπ

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα ηθελα να μαθω σχετικα με την ληξη του εξαμηνου τι δικαιωματα εχω στο χωρο εργασιας σε σχεσει μετο ωραριο μπορω να επιλεξω εγω το ωραριο μου?πριν μηνω εγκυος ειμουν σπαστο τωρα μου ειναι λιγο δυσκολο περα απο το μειωμενο ωραριο εχω δικαιωμα επιλογης ωραριου?

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Ο καθορισμός του ωραρίου ανήκει στα δικαιώματα του εργοδότη εκτός κι αν δεσμέυεται ρητά απο όρο ατομικής σύμβασης.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα,

  Συγχαρητήρια για το blog σας, από τα καλύτερα του είδους.
  Με βάση το τελευταίο δημοσίευμα σας "ο καθορισμός του ωραρίου ανήκει στα δικαιώματα του εργοδότη" μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση μειωμένου ωραρίου;
  Και κάτι άλλο σε περίπτωση άρνησης μείωσης μισθού τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον υπάλληλο;
  Ευχαριστώ

  giorgia είπε...

  Οχι, όχι.. σε καμμια περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί το μειωμένο ωράριο στη μητέρα. Αυτό ειναι δικαιωμα της εργαζόμενης και λαμβάνεται χωρίς καμμια αίτηση προς τον εργοδότη. Για το άλλο θέμα πρέπει να ξέρω τη ΣΣΕ που αμείβεται ο εργαζόμενος. Πάντως εφόσον δεν ειναι δυνατή η μείωση του μισθού μονομερώς απο τον εργοδότη και για το λόγο αυτό ζητείται η συναίνεση του εργαζόμενου, σε περίπτωση αρνησής του, αυτό δεν αποτελεί λογο απολύσης χωρίς αποζημίωση, εκτός του ότι η μητερα προστατεύεται απο απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο για 18 μήνες μετά τη γέννα.

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ για την σύντομη απάντηση. Η ΣΣΕ ειναι Βοηθών Λογιστών από ότι ξέρω.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Ανήκει στις ΣΣΕ στις οποίες δεν μπορεί να γίνει καμμιά τροποιοιηση στους μισθούς χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων
  Δες εδω: http://www.ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/03/blog-post_19.html

  maraki είπε...

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση.
  Στις 7 Δεκεμβρίου τελειώνει η 6μηνη άδεια του ΟΑΕΔ. Δώρο Χριστουγέννω θα πάρω;

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Για την περίοδο της 6μηνης αδειας θα το πάρεις απο τον ΟΑΕΔ. Απο τον εργοδότη θα πάρεις περίπου 6,5 ημερομίσθια, σύμφωνα με αυτά που μου γραφεις

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα και πάλι,

  η σύμβαση που σας έγραψα παραπάνω των Β. Λογιστών είναι συγκεκριμένα η ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Το γραφείο που βγάζει την μισθοδοσία ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι από αυτές που μειώνεται ο μισθός. Ισχύει κάτι τέτοιο;

  Ευχαριστώ

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Οχι. ισχυει οτι σου είπα και στο προηγούμενο μηνυμα.

  konstantinos konstantinou είπε...

  καλησπέρα σας. η σύζυγός μου διατηρεί επιχείρηση και ειναι ασφαλισμένη στον εοππυ πλέον.δικαιούται 6μηνη άδεια μητρότητας?τι άλλου είδους καλύψεις έχει? σας ρωτώ γιατί θέλω εγώ ναι τηθώ την γονική άδεια μιας και είμαι δ.υ.
  ευχαριστώ και καλό βράδυ

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  konstantinos konstantinou ...η σύζυγος ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν δικαιούται την 6μηνη άδεια προστασίας μητρότητας. Γενικά, η προστασία μητρότητας (αδειες, μειωμένο ωράριο κλπ) αναφέρονται σε εργαζόμενους με εξηρτημένη σχέση εργασίας. Εσύ θα πάρεις αυτά που προβλέπονται στο Δημόσιο.

  konstantinos konstantinou είπε...

  σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση αλλά σου έχω άλλη μια.στο πρώτο μας παιδί είχε κάνει χρήση της εξάμηνης όπως της άδεια κυήσεως και λοχείας όντας ασφαλισμένη στο ικα.μπορώ να διεκδικήσω κάτι επιπλέον και για το πρώτο παιδί? (δεν έχει ακόμα συμπληρώσει το 4ο έτος)
  Σε ευχαριστώ.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  konstantinos konstantinou...Σύμφωνα με το άρθ. 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, δικαιούσαι εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, (αντί μειωμένου ωραρίου). Επίσης προβλέπει ότι αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων.
  Την 9/μηνη άδεια ανατροφής μπορείς να την πάρεις μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρόνων. Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη ή η ξεχωριστή λήψη όμοιων αδειών από τους δυο γονείς, αλλα όμως θα γίνει συμφηφισμός.

  maraki είπε...

  Καλησπέρα σας,

  Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση απάντησή σας. Έχω άλλη μια ερώτηση να κάνω. Σαν γονείς πλέον δικαιούμαστε και εγώ και ο σύζυγος μου κάποιες μέρες παραπάνω άδειας το χρόνο λόγω του παιδιού; (και οι δυο είμαστε ιδ. υπάλληλοι).

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  maraki...οχι δεν προβλέπεται κάτι τετοιο.

  Ανώνυμος είπε...

  πηγα στον οαεδ για το εξαμηνο μητροτητας..μου ειπαν οτι το δικαιουμε μισο καθοτι η συμβαση μου ειναι αοριστου χρονοθ 10 ωρες την βδομαδα!!!!!!αποδεδηγμενα βαση ενσυμων ομως εργαζομε 30-40 ωρες της βδομαδας..γιατι δεν το δικαιουμε ολοκληρο;

  Σόφι είπε...

  Επέστρεψα στη δουλειά σήμερα (είμαι ιδιωτικός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου και εργάζομαι 8 χρόνια στην ίδια εταιρία) μετά από την ειδική άδεια μητρότητας. Ακούστηκε ότι στην εταιρία θα κάνουν μειώσεις μισθών. Μπορούν να μου κάνουν μείωση μισθού χωρίς τη συγκατάθεσή μου; Και εφόσον αρνηθώ, μπορούν να με απολύσουν ενώ με προστατεύει ο νόμος για 18 μήνες μετά τον τοκετό; Ευχαριστώ πολύ.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Σόφι...Δεν μπορεί να σε απολύσει χωρίς σπουδαίο λόγο για 18 μήνες μετά τη γέννα. Η μείωση μισθού αν δεν αμείβεσαι με την ΕΓΣΣΕ, (και εκει υπάρχουν οροι) δεν μπορεί να γινει μονομερώς. Βέβαια εξαρταται απο τη ΣΣΕ που τηρείτε.
  Δες εδώ τις περιπτώσεις στο τελος του πίνακα: http://www.ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/03/blog-post_19.html

  Σόφι είπε...

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση και τη βοήθειά σας!

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα σας. Ο λογιστής της επιχείρησης όπου εργάζομαι μου είπε ότι δεν δικαιούμαι ετήσια άδεια (σε χρόνο) παρά μόνο σε αποδοχές, επειδή εξάντλησα τα όρια της βραχυπρόθεσμης ασθένειας με το να λείψω από την εργασία από τον Μάρτιο λόγω επιπλοκών και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου. Η άδεια λοχείας μου έληξε σήμερα. Απασχολούμαι από τον Φεβρουάριο του 2010. Είναι σωστό ή μήπως έκανε λάθος?
  Ευχαριστώ για την βοήθεια σας εκ των προτέρων.

  Μαρία Σ.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Μαρία Σ....ναι αυτή ειναι η επίσημη θέση του υπουργείου εργασίας, αν και κάποιοι εργατολόγοι έχουν αντίθετη αποψη.

  Ανώνυμος είπε...

  Γεια σας,
  ειμαι ανεργη, εγκυος 6 μηνων και θα ηθελα να ρωτησω τί εχει αλλάξει σχετικά με τα επιδόματα που δικαιούμαι απο το ικα. Εχω τα 200 ενσημα που απαιτούνται, δικαιούμαι κατι ή καταργήθηκε αυτό το επίδομα; Το τοκετού γνωρίζω ότι πλέον δεν το παιρνουμε στο χέρι αλλα δεν πληρώνουμε και το νοσοκομείο, το δημόσιο τουλάχιστον.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα και καλές Γιορτές εύχομαι σε όλο το κόσμο.
  Πάντα τρέχω εδώ να βρώ απαντήσεις στα ερωτήματα μου και πραγματικά έχω μάθει πολλά πράγματα απο εδώ μέσα.
  Για ακόμη μια φορά θα χρειαστώ βοήθεια.

  Απο το Μάιο του 2010 δουλεύω στον ίδιο εργοδότη.
  Μισθολογικά απο τον Απρίλιο του 2012 βρίσκομαι στην ΕΓΣΣΕ στα 586.08 μικτά.
  Στις 25/09/2012 σταμάτησα την εργασία μου λόγω επαπειλούμενης κύησης.Για τον πρώτο μήνα πληρώθηκα απο τον εργοδότη και απο το ικα και απο τότε μέχρι τώρα μόνο απο το Ικα (717,30 απο 11/11 - 10/12).
  1) Τι δώρο Χριστουγέννων θα πάρω απο τον εργοδότη και τι απο το Ικα?
  2)Και αργότερα τα επιδόματα θα καθοριστούν με το μισθό του Ικα αφου θα είμαι σε επαπειλούμενη?
  ΠΗΤ 09/04/2013.

  Ευχαριστώ πολύ.

  sonia nikiforou είπε...

  Καλησπέρα ήθελα να ρωτησω για το μειωμένο ωράριο έχω πάρει τις 2ωρες για 12 μήνες κ δουλεύω 5ωρες από 7 το σαββατοκύριακο που το κατάστημα κλείνει μία ώρα νωρίτερα τι πρέπει να δουλεύω ;;;;αν παραιτηθω πριν την λήξη του 18νηνου λόγω της φροντίδας του μωρού τι δικαιουμε;;; μπορεί να με απόλυση ο εργοδότης μ με κάποιο τρόπο για να μπω στο ταμείο ανεργίας. ευχαριστώ

  sonia nikiforou είπε...

  Καλησπέρα ήθελα να ρωτησω για το μειωμένο ωράριο έχω πάρει τις 2ωρες για 12 μήνες κ δουλεύω 5ωρες από 7 το σαββατοκύριακο που το κατάστημα κλείνει μία ώρα νωρίτερα τι πρέπει να δουλεύω ;;;;αν παραιτηθω πριν την λήξη του 18νηνου λόγω της φροντίδας του μωρού τι δικαιουμε;;; μπορεί να με απόλυση ο εργοδότης μ με κάποιο τρόπο για να μπω στο ταμείο ανεργίας. ευχαριστώ

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  #sonia nikiforou, κάθε μέρα θα πρέπει να έχεις 2 ώρες μειωμένο ωράριο. Ο εργοδότης δεν μπορεί να σε απολύσει χωρίς σπουδαίο λόγο για 18 μήνες μετά τη γέννα. Ο ΟΑΕΔ πάντως απαιτεί απόλυση για το ταμείο ανεργίας

  lk είπε...

  Καλησπέρα σας, η συζυγός μου επισκεφτηκε τον ΟΑΕΔ για να ρωτησει για το 6μηνο. Εργαζεται σε επιχειρηση με σχεση ιδιωτικου δικαιου αορίστου χρόνου. Η ερώτηση ήταν αν μπορεί να το ζητήσει μονομερώς (ανεξάρτητα από τη θέληση του ιδιοκτήτη)και της είπαν οτι πρέπει να συνεναίσει και εκείνος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να λάβει το 6μηνο. Διαβάζοντας τις αναρτήσεις σας είδα οτι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.(15 Μαιου 2012, 24 Ιουν 12, 21 Σεπτ 12)
  Μπορείτε να μου πείτε αν έχει αλλάξει κάτι και ποιό είναι το ακριβές βομοθετικό κείμενο που το περιγράφει;Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Ik, o εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει την 6/μηνη άδεια. Απλώς ο εργαζόμενος πρέπει τυπικά να το ζητήσει - γνωστοποιήσει στον εργοδότη

  «Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 214   Νεότερο› Νεότερο»

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....